• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

Sportet dimërore

Më 21 shkurt 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin e planifikuar të projektit me nxënësit në suaza të Eko sekcionit dhe temës mujore “Përjetimet dimërore”. Qëllimet e aktivitetit ishin: thellimi i njohurive dhe interest të nxënësve për sported dimërore; nxitja e kreativitetit tek fëmijët për punime me materiale të ndryshme si dhe zhvillimi i klimës pozitive dhe nxitja e bashkëpunimit të ndërsjellë në grup.