• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Risitë

„Kafshët e pyllit“

Më 26 nëntor 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin me temë: Vjeshta në vendin tim, përmbajtja: „Kafshët e pyllit“  në kuadër të Eko sekcionit nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Nxënësit të ndarë nëpër grupe vërejnë ndryshimet te bota bimore dhe shtazore gjatë stinës së vjeshtës. Ata për realizimin e  këtij aktiviteti  shfrytëzuan gjethe të  ndryshme, mjete dhe materiale didaktike dhe paraqitën kafshë të ndryshme duke bërë dallimin e tyre.

Ky aktivitet ka për qëllim nxitjen e potencialit krijues dhe kreativ, vetëdijesimin për ndryshimet që ndodhin te bota bimore dhe shtazore me ardhjen e vjeshtës, njohjen e kafshëve të pyllit gjë që e dëshmuan me punimet e tyre finale.