• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Новости и активности

„Костенчиња“

На 25 октомври 2018 година, наставниците Даниела Стефановска и Хатиџе Мемети заедно со учениците од прво одделение ја реализираа дневната активност „Костенчиња“ од месечната тема „Есенски плодови“, во рамки на Еко секцијата од Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Учениците поделени по групи корстеа различни материјали кои се наоѓаат во природа и училишни материјали. Со комбирање на истите, моделираа интересни форми при што ги препознаваа разликите помеѓу живата и неживата природа. Во текот на активноста, учениците соработуваа меѓусебно разменувајќи материјали.

Целта на оваа aктивност е да се поттикне креативниот потенцијал, конструктивната соработка, зајакнувањето на интеракцијата меѓу децата и чувството на припадност во групата.